TOP UP
Language :


กฎระเบียบข้อห้ามต่างๆ ของการใช้รูปโปรไฟล์
1. ไม่อนุญาตให้ใช้รูปที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือรูปที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในมุมมองทางการเมือง
2. ไม่อนุญาตให้ใช้รูปที่เกี่ยวข้องกับทีมงานและบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
3. ไม่อนุญาตให้ใช้รูปโป๊เปลือย อนาจาร หรือดูแล้วก่อเกิดการยั่วยุอารมณ์ทางเพศ
4. ไม่อนุญาตให้ User นำรูปของ VJ มาใช้เป็นรูปโปรไฟล์ ในกรณีที่เป็น FC ของวีเจท่านนั้น ให้ใส่ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็น FC ของวีเจท่านนั้นไว้ในรูปด้วย (ข้อความและสัญลักษณ์ต้องได้รับการยินยอมเห็นชอบจากวีเจท่านนั้นเสียก่อน)
5. ไม่อนุญาตให้ใช้รูปที่ภายในภาพมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพย์ติด บุหรี่ และอาวุธปืน
6. ไม่อนุญาตให้ใช้รูปที่ดูแล้วก่อเกิดความรุนแรง เช่น รูปที่มีเลือดสาดกระจาย รูปที่มีบาดแผล เป็นต้น
7. ไม่อนุญาตให้ใช้รูปที่มีอักษรคำหยาบ คำด่า หรือข้อความที่ยุยง ก่อให้เกิดความแตกแยก


FOLLOW US ON
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้